Background-image
 

Vedtægter for foreningen Skoler i Indien

På foreningens stiftende generalforsamling, den 09. juni 2010, som blev afholdt i Havnegade 23 i Vejle blev følgende vedtægter vedtaget.

§1

1.1 Foreningens navn er:
• Skoler i Indien
og har hjemsted i Vejle Kommune


§2

2.1 Skoler i Indien er et non profit- venskabs projekt der har til formål, økonomisk at hjælpe skoler, lærer, læreruddannelser og skolebørn i Mahabalipuram og landsbyerne omkring byen.

2.2 Foreningen skal til alle tider være et non profit projekt, der har til opgave at hjælpe medmennesker i Mahabalipuram og omegn efter devisen – hjælp til selvhjælp.

2.3 Skoler i Indien projektet baseret på hjælp til selvhjælp og er et direkte privat initiativ mellem mennesker i Danmark og Indien og er derfor med få administrative omkostninger. Kontingentpengene øremærkes til forbedringer på skoler, læreruddannelser, skolepenge til børn fra ringe økonomiske kår.

2.4 Foreningen godtgører rejseudgifter i det omfang dette er økonomisk muligt og er direkte relateret til eksisterende eller nye projekter. Ansøgning om dækning af rejseudgifter forelægges bestyrelsen og skal vedtages af en enig bestyrelse.

§3
3.1 Medlemmer kan optages iblandt alle der ønsker at tilslutte sig §2

3.2 Det årlige kontingent bestemmes individuelt af medlemmerne, dog minimum kr. 100 pr. måned.

3.3 Kontingentet løber i et år fra indmeldelses dato og betales forud pr. kvartal halve eller hele år.

3.4 Såfremt et medlem er i restance over tre måneder bliver medlemmet automatisk ekskluderet.

§4
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

4.2 Bestyrelsen kan genvælges.

4.3 Bestyrelsen fører protokol over alle beslutninger.


§5

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske med en måneds varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsen beretning for den forløbne tid
• Fremlæggelse af regnskab
• Fremtidige projekter
• Budget og kontigentfastlæggelse
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse
• Eventuelt

§ 6
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med simpelt flertal og med en måneds varsel, og skal indkaldes når mindste 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest to måneder efter begæringen er fremsat.

§ 7
7.1 Forandringer af vedtægterne kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

7.2 Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling hvis mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er til sted og mindst ¾ af de tilstedeværende er for. Foreningens midler overgår i tilfælde af opløsning til Vada Kadambady School.

Skoler i Indien
Havnegade 23,
DK-7100 Vejle
Tel. +45 4077 6898
info@skoleriindien.dk
CVR. Nr. 32950531


Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk